PAWITTRA SCHOOL

โรงเรียนปวิฒตรา เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ การจัดการเรียนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนแต่ละคนที่มีความถนัดแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ มีอิสระในการคิด

Project Approach

เป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็ก โดยผ่านกระบวนการหลัก คือกระบวนการแก้ปัญหา เด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วย ตัวเด็กเองเป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น

 
 
Montessori

การสอนแบบ Montessori เตรียมความพร้อมให้เด็กในทุกด้าน ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ โดยให้เด็กพัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่จัดระบบ คิดค้นและจัดตั้งขึ้นโดย แพทย์หญิง มาเรีย มอนเตสเซอรี่(Dr.Maria Montessori) จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา

Child Center

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ มีอิสระในการคิด รู้วิธีการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ต่างๆรู้จักนำความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตได้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

LASTED ACTIVITIES

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทางช่อง thaipbs.or.th

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทางช่อง thaipbs.or.th

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทางช่อง thaipbs.or.th

Merry Christmas  and Happy new year 2020

Merry Christmas and Happy new year 2020

Merry Christmas  and Happy new year 2020

Farm Chokchai Family Trip

Farm Chokchai Family Trip

Farm Chokchai Family Trip