PAWITTRA SCHOOL

โรงเรียนปวิฒตรา เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ การจัดการเรียนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนแต่ละคนที่มีความถนัดแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ มีอิสระในการคิด

Project Approach

เป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็ก โดยผ่านกระบวนการหลัก คือกระบวนการแก้ปัญหา เด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วย ตัวเด็กเองเป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น

 
 
Montessori

การสอนแบบ Montessori เตรียมความพร้อมให้เด็กในทุกด้าน ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ โดยให้เด็กพัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่จัดระบบ คิดค้นและจัดตั้งขึ้นโดย แพทย์หญิง มาเรีย มอนเตสเซอรี่(Dr.Maria Montessori) จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา

Child Center

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ มีอิสระในการคิด รู้วิธีการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ต่างๆรู้จักนำความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาในชีวิตได้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

LASTED ACTIVITIES

โรงเรียนปวิฒตรา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562

โรงเรียนปวิฒตรา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562

โรงเรียนปวิฒตรา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตรา 1/2562

โยคะเด็ก

โยคะเด็ก

โยคะเด็ก เปิดคลาสด้วยเสียงเพลง "สวัสดีตะวัน" นักเรียนอนุบาล 1 ทำกิจกรรมโยคะเลียนแบบท่าสัตว์ ผีเสื้อ,แมว,สุนัข,จรเข้,ตั๊กแตน และสัตว์ต่างๆ

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย

การเรียนจากหนังสือ และการใช้สื่อเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะทำให้นักเรียน Primary 1 มี Critical Thinking

การเรียนจากหนังสือ และการใช้สื่อเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะทำให้นักเรียน...

การเรียนจากหนังสือ และการใช้สื่อเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะทำให้นักเรียน Primary 1 มี Critical Thinking.

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562         กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562