Activity

การเรียนจากหนังสือ และการใช้สื่อเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะทำให้นักเรียน Primary 1 มี Critical Thinking

การเรียนจากหนังสือ...

การเรียนจากหนังสือ และการใช้สื่อเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น...

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่...

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562...

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่...

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...

ลอยกระทง โรงเรียนปวิฒตรา 2561

ลอยกระทง โรงเรียนปวิฒตรา 2561

ลอยกระทง โรงเรียนปวิฒตรา 2561

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่...

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

English Camp

English Camp

English Camp ที่โรงเรียนปวิฒตรา

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนปวิฒตรา 2561 10.8.61

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนปวิฒตรา 2561 10.8.61

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนปวิฒตรา 2561 10.8.61

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2561  24.07.2561  โรงเรียนปวิฒตรา

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2561 24.07.2561...

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2561  24.07.2561  โรงเรียนปวิฒตรา