ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียนปวิฒตรา

ตั้งแต่ปี 2552 ได้เปิดกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด และวัยก่อนเรียน ใช้ชื่อว่า "สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่สีส้ม" ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนอสเซอรี่สีส้มมีเจตนารมณ์ต้องการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา เด็กๆให้มีศักยภาพอย่างดีที่สุด ทำให้ได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก จนกระทั่งผู้ปกครองและบุคคลรอบข้างต้องการให้เปิดสถานศึกษาเพื่อจะได้ส่งเด็กๆเข้าเรียนด้วยความสบายใจและมั่นใจว่าเด็กๆจะต้องมีคุณภาพที่ดีต่อไป   จึงเกิดการจัดตั้ง “โรงเรียนปวิฒตรา” ในปี 2559 
 

ระดับชั้นที่โรงเรียนปวิฒตราเปิดสอน

โรงเรียนปวิฒตราจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
เตรียมอนุบาล / 
อนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3                  ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

แนวการสอน

แนวการสอนแบบประยุกต์วิชาการและการเตรียมความพร้อมเป็นลักษณะผสมผสาน โดยนำแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาต่างๆ เข้ามาใช้ในหลักสูตร ควบคู่ระหว่างการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้ โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อที่เด็กสนใจ เน้นการเรียนการสอน ด้วยวิธีปฏิบัติและจากประสบการณ์จริง เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ด้านวิชาการ ร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ และวัฒนธรรม      เครื่องหมายประจำโรงเรียน

เรือสำเภา เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์และ ความสำราญบานใจ ในอดีตการได้มาซึ่งความรู้ การศึกษาจะเดินทางโดยเรือเป็นหลัก เรือสำเภาลำใหญ่สามารถเดินทางได้ในระยะไกลและ นำพาซึ่งความรู้นักปราชญ์ไปยังจุดหมายปลายทาง หรือ "ไปได้ถึงฝั่ง" จึงเป็นที่มาของ "ความสำเร็จ ความสมปรารถนา"

ช่อมะกอก หมายถึง ความรู้และ การศึกษา

มงกุฎ หมายถึง การศึกษาและ แสดงถึงความสำเร็จสูงสุด

ปวิฒตรา หมายถึง บริสุทธิ์ ดุจดั่งเด็ก ทั้งกาย วาจา ใจ ต้องเรียนรู้โลกอีกมากจากสิ่งรอบๆตัวและการหล่อหลอมด้วยความรัก ความอบอุ่นจากพ่อ แม่ และครอบครัววัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนอนุบาลอายุ 2 - 6 ปี โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียน

2. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับก่อนประถมศึกษาโดยเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพและเน้นผู้เรียน

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความารถของเด็กในทุกๆด้าน (Whole-Child Development) ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

4. เพื่อส่งเสริมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School)

5. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและเจตคติที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย

เป้าหมาย(เชิงคุณภาพ/ปริมาณ)

1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

2. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

5. เพื่อให้เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป